E-shop sme spustili len pred pár dňami. Ospravedlňte prosím prípadné nedokonalosti. Postupne ich odstraňujeme.

Obchodné podmienky

Predajca: Nezisková organizácia DOBRÁ ŠKOLA, zapísaná do Regist­ra neziskových organizácií dňa 14. 12. 2015 pod. č. OVVS-105429/479/2015-NO, za­pí­sa­ná do Živnostenské­ho re­gist­ra Okresného úradu Bra­tislava dňa 7. 1. 2016 pod. č. 110-244912

Sídlo: Vranovská 2710/6, 851 01 Bratislava 5

Poštový styk: Vranovská 6, 851 01 Bratislava 5

Telefón: 02 / 63 81 26 89

E-mail: info@dobraskola.sk

Bankové spojenie: Tatra banka Bratislava

Číslo účtu (IBAN): SK21 1100 0000 0029 4401 5698

IČO: 50 099 051

DIČ: 2120175948 (nie sme platcami DPH)

 

Článok 1. Príjem objednávok

Objednávky na knihy prijíma predajca iba prostredníctvom stránky www.eshop.dobraskola.sk.Každá objednávka musí obsahovať: meno a priezvisko kupujúceho, adresu kupujúceho (ulica a popisné číslo, PSČ, mesto / obec), mailovú adresu, súhlas so spracovaním po­skytnutých osobných údajov kupujúceho našou organizáciou (v súlade so zákonom č. 18/2018 Zb. o ochrane osob­ných údajov).Pokiaľ je kupujúcim organizácia, musí objednávka obsahovať okrem vyššieuvedených údajov aj názov organizácie, adresu organizácie (ulica a popisné číslo, PSČ, mesto / obec), IČO, DIČ, IČ DPH (iba ak je organizácia platcom DPH).

 

Článok 2. Platba

Po prijatí objednávky dostane kupujúci na mailovú adresu uvedenú v objednávke zálohovú faktúru (vo formáte PDF). Tento mail obsahuje zároveň všetky údaje potrebné na uskutočnenie platby (vrátane sumy, bankového spojenia a variabilného symbolu, ktorý je potrebné uviesť pri realizácii platby).

Kupujúci môže kúpnu cenu uhradiť niektorým z týchto dvoch spôsobov: Kartou online a bankovým prevodom. V prípade kartou online prebieha platba cez platobnú bránu Shoptet pay, pričom platba sa riadi podmienkami tejto platobnej brány. Platby v hotovosti predajca neprijíma. Daňový doklad bude priložený k zásielke s tovarom. 

 

Článok 3. Doručenie tovaru

Objednaný a uhradený tovar zasiela predajca kupujúcemu prostredníctvom Slovenskej pošty ako doporučenú listovú zásielku na adresu uvedenú kupujúcim v objednávke. Predajca expeduje tovar najneskôr 24 hodín po zaevidovaní platby. Objednaný a uhradený tovar je tiež možné osobne si prebrať v sídle organizácie na Vranovskej 6, Bratislava 5.

 

Článok 4. Doručenie tovaru

Predajca ručí kupujúcemu za dodanie objednaného a uhra­deného tovaru čo najskôr po zaevidovaní platby, a to v požadovanom množstve a kvalite.

Predajca nepreberá zodpovednosť za

 1. oneskorené doručenie alebo nedoručenie tovaru zavinené doručovateľom,
 2. oneskorené doručenie alebo nedoručenie tovaru zavinené uvedením nesprávnej adresy zo strany kupujúceho,
 3. poškodenie tovaru zavinené doručovateľom.

 

Článok 5. Reklamačný poriadok

 1. Kupujúci je povinný dodaný tovar po prevzatí bez zbytočného odkladu prezrieť a o prípadných zistených nedostatkoch informovať predajcu najneskôr do 14 dní od prevzatia tovaru. Kupujúci je povinný dodaný tovar po prevzatí bez zbytočného odkladu prezrieť a o prípadných zistených nedostatkoch informovať predajcu najneskôr do 14 dní od prevzatia tovaru.
 2. Reklamáciu možno podať písomne (mailom alebo listom) alebo ústne (telefonicky či osobne). V prípade osobnej reklamácie podáva ku­pu­júci oznámenie o nedostatkoch v sídle predajcu, teda na adrese Nezisková organizácia DOBRÁ ŠKOLA, Vranovská 6, 851 01 Bratislava 5, tel. 02 / 63 81 26 89. V oznámení reklamácie musí kupujúci uviesť o aké kon­krétne nedostatky ide a ako sa prejavujú.
 3. V prípade reklamácie je potrebné predložiť predajcovi tovar, na ktorom boli zistené nedostatky. Reklamovaný tovar je možné do­ručiť predajcovi osobne alebo formou listovej zásielky či balíka. Poštovné hradí odosielateľ, teda ku­pu­júci. Tovar zaslaný na dobierku nebude predajcom prevzatý. Ak bude reklamácia uznaná ako opodstatnená, predajca refunduje kupujúcemu uhradenú cenu tovaru a poštovné (najviac však do výšky bež­ných poštových služieb). Zásielky kuriérskou službou ani dobierky predajca neprepláca.
 4. Najneskôr do 3 pracovných dní od prevzatia reklamácie poskytne predajca zákazníkovi informáciu o spô­sobe jej vybavenia.
 5. Pokiaľ zásielka so zakúpeným tovarom dorazila k zákazníkovi poškodená, odporúča sa bezodkladne spísať reklamáciu so zástupcom Slovenskej pošty, a. s. V opačnom prípade nemusí byť reklamácia zo strany predajcu uznaná ako opodstatnená.

 

Článok 6. Odstúpenie od zmluvy

V súlade s §12 zákona 108 / 2000 Zb. (o ochrane spotrebiteľa pri zásielkovom predaji) má kupujúci právo odstúpiť od kúpnej zmluvy bez udania dôvodu, a to najneskôr do 14 dní od uhradenia tovaru. Ak sa kupujúci v tejto lehote rozhodne odstúpiť od zmluvy, musí splniť nasledujúce dve podmienky:V súlade s §12 zákona 108 / 2000 Zb. (o ochrane spotrebiteľa pri zásielkovom predaji) má kupujúci právo odstúpiť od kúpnej zmluvy bez udania dôvodu, a to najneskôr do 14 dní od uhradenia tovaru. Ak sa kupujúci v tejto lehote rozhodne odstúpiť od zmluvy, musí splniť nasledujúce dve podmienky:

 1. Doručiť už prevzatý tovar osobne alebo poštou (na vlastné náklady, nie dobierkou!) na adresu predajcu (Nezisková organizácia DOBRÁ ŠKOLA, Vranovská 6, 851 01 Bratislava 5). Tovar je potrebné vrátiť predajcovi najneskôr 14 dní po jeho prevzatí.
 2. Vrátený tovar musí byť kompletný a nepoškodený.
 3. Ak budú splnené obe uvedené podmienky, vráti predajca ku­pujúcemu uhradenú čiastku maximálne do 14 dní po obdržaní tovaru.

 

Článok 7. Ochrana osobných údajov

Údaje poskytnuté kupujúcim pri obchodovaní s Neziskovou organizáciou DOBRÁ ŠKOLA môžu mať povahu osobných údajov v zmysle zákona č. 18/2018 Zb. o ochrane osobných údajov. Predajca sa tým­to zákonom riadi a robí všetko pre to, aby osobné údaje patričným spôsobom chránila.

 

Článok 8. Autorské práva

Kupujúci je povinný pri využívaní zakúpených publikácií dodržiavať zákon č. 618 / 2003 Zb. o autorskom práve a prá­vach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon). Nesmie knihy ani ich obsah kopírovať, zapožičiavať ani prenajímať za úhradu, zverejňovať v elektronickej podobe ani iným spôsobom šíriť. Porušenie ustanovení autorského zákona môže byť trestným činom.

 

Doručením objednávky predajcovi a uhradením kúpnej ceny vyjadruje kupujúci súhlas s týmito obchodnými podmienkami a zaväzuje sa ich dodržiavať. Prijatím objednávky od kupujúceho vyjadruje predajca súhlas s týmito obchodnými podmienkami a zaväzuje sa ich dodržiavať.

 

V Bratislave dňa 1. marca 2022

 

RNDr. Vladimír Burjan

riaditeľ Neziskovej organizácie DOBRÁ ŠKOLA

Späť do obchodu